คู่มือ ITA 2562 คลิกที่นี่

โรงเรียนสุจริต คลิกที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2562 ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ  /  ภาษาจีน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A
O9. Social Network 

แผนดำเนินงาน
O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O
14. มาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E–Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาส ที่1ไตรมาสที่ 2
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ  /  ภาษาจีน

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน