การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.อยู่ในรูปแบบของเอกสาร นโยบาย ประกาศ หรือ คำาสั่งข้อสั่งการจากผู้บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2.เอกสารนโยบายต้องทาการวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานขององค์กรก่อนว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย รวมถึงประเด็นในการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นใดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
4.หลังจากนั้นนาข้อมูลนั้นเป็นตัวตั้งและนามาวิเคราะห์ว่า หากจะขับเคลื่อนองค์กรให้สาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว สิ่งที่สาคัญเราจะมีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับเป้าหมายอย่างไร จะมีนโยบายอย่างไร และจะมีการบริหารงานบุคคลที่รองรับการดาเนินการที่โปร่งใสอย่างไร
5.ผู้บริหารระดับสูงจึงทาการประกาศนโยบาย และนำข้อมูลนั้นขึ้น website